Yangon – Golden Rock – Bagan – Mandalay 6 Days /5 Nights : ย่างกุ้ง – อินทร์แขวน – พุกาม – มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน


ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน –หงสาวดี – พุกาม – มัณฑะเลย์

6 วัน 5 คืน

วันที่ 1:   เดินทางถึงย่างกุ้ง

วันที่ 2:   ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 3:   พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง

วันที่ 4:   ย่างกุ้ง – พุกาม (เครื่องบิน)

วันที่ 5:   พุกาม – มัณฑะเลย์ (เครื่องบิน)

วันที่ 6:   มัณฑะเลย์ – ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1:  รับท่านที่สนามบินย่างกุ้ง (แนะนำเป็นไฟลท์เช้านะคะ)

 • มีไกด์ไทย ไปรอรับที่สนามบิน
 • เดินทางต่อไปยังเจดีย์สุเลและชมกลุ่มอาคารยุคโคโลเนียลรอบๆ ตัวเมืองย่างกุ้ง
 • เที่ยวเจดีย์เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้เทพทันใจและเทพกระซิบ
 • กราบพระนอนตาหวาน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • ชมตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบ-ยก อองซาน
 • นำท่านสู่เจดีย์ชเวดากอง สักการะพระมหาเจดีย์และชมบรรยากาศชเวดากองยามค่ำคืน

--- นำท่านเข้าสู่ที่พัก ---

 

วันที่ 2: ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่เมืองหงสาวดี
 • วัดไจ๊คะวาย
 • มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) หงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า
 • พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
 • ทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน
 • พักค้างคืนโรงแรมใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน สามารถเดินไปยังพระธาตุได้


วันที่ 3:  พระธาตุอินทร์แขวน –  หงาสวดีย่างกุ้ง

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับย่างกุ้ง
 • พระนอนชเวทัลเยือง หงสาวดี
 • วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี
 • สุสานเทาเกียน (Taukkyan War Cemetery หรือ Htauk Kyant War Memorial Cemetery) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

--- นำท่านเข้าสู่ที่พัก ---

 

วันที่ 4:  ย่างกุ้ง – พุกาม (เดินทางไฟลท์เช้า

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรมหรือใส่กล่องทานระหว่างทางไปสนามบินย่างกุ้ง
 • ตลาดสดเญ่าว์อู เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม
 • เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) เป็น1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก)
 • วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
 • อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกาม
 • วิหารนันปะยา (Nanpya) สร้างด้วยอิฐแล้วนำหินทรายมาบุหุ้มด้านนอกไว้ ช่างได้สลักลวดลายลงที่เนื้อหินซึ่งเป็นงานดั้งเดิมของพุกาม
 • วิหารมนูหะ (Manuha Pagoda) สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ เจ้ามอญไร้บัญลังค์ที่ถูกควบคุมตัวอยูในแผ่นดินของผู้อื่น การก่อสร้างแสดงถึงความอึดอัดคับข้องใจของพระองค์โดยก่อสร้างพระพุทธรูปองค์โตแต่ตัววิหารสร้างครอบพอดีกับองค์พระ
 • วัดมะยะเจดีย์ (Myazedi Pagoda) เป็นที่ตั้งของจารึกหลักสำคัญของพม่าสมัยพุกาม เรียกว่า “จารึกมะยะเจดีย์ หลักจารึกดังกล่าวมีความสำคัญมากทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขิน เครื่องเขินของพุกาม ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องเขินที่ดีที่สุดในโลก
 • วัดธรรมยางจี (Dammayangyi Temple) เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในพุกาม การก่อสร้างใช้เทคนิคการเรียงอิฐที่ประณีตมาก อิฐแต่ละก้อนแนบสนิทติดกันจนเกือบไม่เห็นรอยต่อ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านเข้าสู่ที่พัก ---

 

วันที่ 5: พุกาม – มัณฑะเลย์ (เดินทางไฟลท์เช้า)

 • รับท่านที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปมัณฑะเลย์
 • อมรปุระ ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ
 • สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ
 • วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป

 

ช่วงบ่ายเดินทางสู่อังวะ

 • ชมความงดงามของวัดบากะยะ (Bagaya Monastery) ตัวอาคารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง ใช้เสาไม้สักถึง 267 ต้น ทวารบาล ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการแกะสลักลวดลายงดงามตามศิลปะพม่า ปัจจุบันได้มีการทาน้ำมันสีดำเพื่อช่วยรักษาเนื้อไม้
 • ชม มหาอองมเยบอนซาน (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery) ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างเลียนแบบอาคารเครื่องไม้ตามแบบศิลปะพม่า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์อลองพญาที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
 • ชมหอคอยอังวะ (Nan Myint Watch Tower) หอสังเกตุการณ์แห่งราชธานีอังวะ เดิมสูงเกือบ 30 เมตร ปัจจุบันหอคอยดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จึงมีลักษณะเอียงเล็กน้อย
 • เขาสกายน์ เป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันของพม่า เขาสกายน์เป็นที่ตั้งของวัด สถูป เจดีย์ ถ้ำ รวมถึงพุทธสถานต่างๆ มากมายกว่า 500 แห่ง ชาวพม่าเชื่อกันว่าเมืองสกายน์ คือเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อ จึงทำให้มีการสร้างโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างมากมายที่เมืองนี้

วันที่ 6: มันฑะเลย์ส่งทานที่สนามบินมัณฑะเลย์ (แนะนำกลับไฟลท์ค่ำ)

 • ทาอาหารเช้าที่โรงแรม
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์หรือเขามัณฑะเลย์ มีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ที่ชาวพม่าศรัทธาและเชื่อว่าท่านมีชีวิต จึงมีพิธีล้างพระพักตร์ทุกวันสืบเนื่องมากว่า 200 ปีแล้ว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
 • วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
 • ส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินมัณฑะเลย์

โรงแรม 3 ดาว, Hotels, 3*** twin/double sharing

ย่างกุ้ง                   Hotel 99 or similar hotels                            Superior Room

Website: http://www.hotel99yangon.com/

 

พระธาตุอินทร์แขวน Mountain Top Hotel or similar hotels   Deluxe Room

Website: http://www.mountaintop-hotel.com/

 

พุกาม           Bawga Theidhi Hotel or similar hotels           Superior Room

Website: http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/

 

มัณฑะเลย์    Hotel Yadanarpon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

 

Tour Price  

ราคาทัวร์/ ท่าน     

เดินทาง 10 ท่าน ราคาท่านละ 28,900 บาท 

*** กำหนดยืนราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2020

travel_bird

โรงแรม 4 ดาว : Hotels, 4****

ย่างกุ้ง         Jasmine Palace Hotel or similar hotels              Superior Room

Website: http://www.jasminepalacehotel.com/

 

พระธาตุอินทร์แขวน Mountain Top Hotel or similar hotels      Deluxe Room

Website: http://www.mountaintop-hotel.com/

 

พุกาม          Thiripyitsaya Sanctuary Resort or similar hotels Deluxe Garden View Room

Website: http://www.thiripyitsaya-resort.com/

 

มัณฑะเลย์    Magic Hotel or similar hotels                                    Superior Room

Website: http://www.magicmandalayhotel.com/

 

Tour Price with 4 star Hotel   

 • เดินทาง 3 ท่าน ราคาท่านละ 40,000 บาท (USD 1,190)
 • เดินทาง 10 ท่าน ราคาท่านละ 32,500 บาท (USD 950)
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงิน อิงตาม USD
 • กำหนดยืนราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2020

 

ราคานี้รวม

 • รถ 18 ที่นั่ง (18 Seaters - Private Mini Bus)
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ไกด์ไทย 1 คน
 • ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 • รถโดยสารขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ภาษีสนามบิน
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหารยกเว้นน้ำดื่ม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel_bird

ทัวร์พม่า

บอลลูนพุกาม

Culture and History of Myanmar Tour 6 days/5 Nights
Yangon - Golden Rock - Bagan - Mandalay 

Day 1:   Arrival Yangon

Day 2:   Yangon – Bago - Kyaikhtiyo (Golden Rock)

Day 3:   Kyaikhtiyo (Golden Rock) – Bago – Yangon

Day 4:   Yangon – Bagan

Day 5:   Bagan – Mandalay

Day 6:   Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Yangon

Welcome by your guide and transfer to your hotel. Then, start sightseeing. Yangon sightseeing includes; walking tour around Sule pagoda and surrounding colonial buildings, Botahtaung pagoda, Reclining Buddha Image Chauk Htat Gyi pagoda, Bogyoke Market. Enjoy sunset from wonderful Shwedagon pagoda. Overnight in Yangon. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 2: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo (Golden Rock)

After breakfast, drive to Kyaikhtiyo and visit Bago on the way. Bago sightseeing includes Kyakhatwine monastery, Shwemawdaw pagoda and Kambawza Thardi Palace.
In the afternoon, continue to wonderful Kyaikhtiyo pagoda (Golden Rock) which is situated on the cliff of the edge. Return to hotel. Overnight in Kyaikhtiyo. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 3:  Kyaikhtiyo (Golden Rock)  –  Bago – Yangon
After breakfast, return back to Yangon. On the way, pay visit to Shwetharlyaung pagoda, Kyaikpun pagoda, Htauk Kyant War Cemetary. Overnight in Yangon. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 4:  Yangon – Bagan (By Morning Flight)  

Breakfast at hotel or take away box, transfer to Yangon airport. Fly to Bagan. Arrive Nyaung U airport and explore Bagan; Nyaung U market, Shwezigon pagoda, Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Nan Phaya & Manuha temple, Myazedi pagoda, Lacquaware workshop at Myinkabar village. Proceed to Dammayangyi pagoda and sunset from one of sunset hills. Overnight in Bagan. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 5: Bagan – Mandalay (By Morning Flight)
After breakfast, transfer to Nyaung U airport (Bagan) to fly to Mandalay. Arrive Mandalay and visit Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Walk on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then, observe the ways of life of Buddhist monks at Mahagandayon Monastery, the biggest Buddhist learning centre. Then continue to Ava and visit Bagayar teak monastery, Nan Myint watch tower, Maha Aung Myay Bon Zan monastery.

Then visit Sagaing hill, Swan Oo Pon Nya Shin pagoda, Umin Thone Se pagoda, Kaung Hmu Taw pagoda. Drive back to Mandalay and transfer to hotel.  Overnight in Mandalay. (Meals: Lunch & Dinner)

 

Day 6: Mandalay – Departure (By Evening Flight)

Breakfast at hotel. Visit Mandalay; Mandalay Hill, Mandalay Palace, Maharmuni Buddha Image, Zecho market, Kuthotaw Pagoda, Shwe Nan Daw Monastery, Mandalay Zecho. Transfer to Mandalay International airport for your departure flight….

 

Hotels, 3***

Yangon                   Hotel 99 or similar hotels                  Superior Room

Website: http://www.hotel99yangon.com/

 

Kyaikhtiyo               Mountain Top Hotel or similar hotels   Deluxe Room

Website: http://www.mountaintop-hotel.com/

 

Bagan           Bawga Theidhi Hotel or similar hotels           Superior Room

Website: http://www.bawgatheiddhihotel.com/bagan/

 

Mandalay      Hotel Yadanarpon or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

 

Tour Price   (Valid until 30 April 2020)              

Based on 10 Persons     USD 850 per person (twin/double sharing)

 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car (18 Seaters - Private Mini Bus)

Domestic airfare (Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay)

Accommodation with Breakfast at hotel

Thai speaking guides in each destination

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Local truck up/down in Kyaikhtiyo

Meals (Lunch & Dinner)

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

Domestic airport tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

Drinks during meals (except water)

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 • contact us for travel myanmar