Mandalay – Bagan 5 Days/ 4 Nights : มัณฑะเลย์ – พุกาม 5 วัน 4 คืน


มัณฑะเลย์ - พุกาม 5 วัน 4 คืน 

วันที่ 1: เดินทางถึงมัณฑะเลย์

วันที่ 2: มัณฑะเลย์ - พุกาม

วันที่ 3: พุกาม

วันที่ 4: พุกาม - มัณฑะเลย์

วันที่ 5: มัณฑะเลย์ - เดินทางกลับ

 

Itinerary in Details

วันที่ 1 มัณฑะเลย์

● ไกด์ไทยรอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ เมืองมัณฑะเลย์

● นมัสการพระมหามัยมุนี 

● ชมแหล่งผลิตพระพุทธรูปหินอ่อนและแหล่งผลิตทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์ 

● นำท่านเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์ 

● วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

● วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

● วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวงแห่งมัณฑะเลย์ ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า 

● นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา

--- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---

 

วันที่ 2:  มัณฑะเลย์ – พุกาม

หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่จะรับท่านที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปพุกามโดยรถตู้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รถตู้จะส่งท่านที่โรงงแรมในพุกาม

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมความงดงามแห่งทะเลเจดีย์ยังเมื่องเก่าพุกาม

● วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) วิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ได้รับการยกย่องว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดีย์เล็กๆ ที่อยู่รอบวัด ลายปูนปั้นบริเวณฐาน รวมถึงกำแพงด้านนอก

อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกามและได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”

วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกาม มีความสูง 5 ชั้น มีบันไดและทางเดินในผนังติดต่อถึงกันตลอด คล้ายกับทางเดินในผนังที่วิหารวัดศรีชุม เมืองเก่าสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการก่อสร้างวิหาร ปัจจุบันไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชั้นบน

● ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขิน

● ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านกลับที่พัก ---

 

วันที่ 3: พุกาม

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● เที่ยวเมืองเก่าพุกามด้วย E-Bike

● ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ Shwe San Daw pagoda

--- นำท่านกลับที่พัก ---

 

วันที่  4: พุกาม - มัณฑะเลย์

หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ เพื่อออกเดินทางจากพุกามไปยังมัณฑะเลย์ด้วยรถตู้

หลังรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเจดีย์มิงกุนด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดี จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

● ชม เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ” จากซากเจดีย์ที่หลงเหลืออยู่ได้มีการคำนวณว่า หากเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันถือได้ว่าเจดีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

● ชมระฆังมิงกุน (Mingun Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หล่อด้วยสำริดหนักถึง 90 ตัน สร้างในปี 1808 ปัจจุบันถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ ใช้งานได้และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลก

● ชมเจดีย์เมียะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก จึงได้ชื่อว่า "ทัชมาฮาลแห่งพม่า” เจดีย์ดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล มีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

--- เดินทางกลับตัวเมืองมัณฑะเลย์ ---

 

Day 5: มัณฑะเลย์ – ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ 

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● นำท่านสู่อมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ

● วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป

● สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ   

--- นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ ---

 

โรงแรม, 3***

Mandalay      Hotel Apex Mandalay or similar hotels          Superior Room

Website: http://www.hotelapexmandalay.com/

 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 22,780 บาท twin/double/triple sharing basis
เดินทาง 4 ท่าน 18,700 บาท twin/double/triple sharing basis
เดินทาง 6 ท่าน 16,350 บาท twin/double/triple sharing basis
เดินทาง 10 ท่าน 14,650 บาท twin/double/triple sharing basis

 

ราคานี้รวม

 1. รถยนต์
 2. ไกด์ไทย 1 คน
 3. ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 4. อาหาร
 5. เรือไปมิงกุน
 6. รถตู้โดยสารระหว่างเมืองมัฑณะเลย์-พุกาม 
 7. ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 8. น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 9. ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 2. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 3. ประกันการเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 5. ทิปไกด์และคนขับ

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

travel bird myanmar

ทัวร์พม่า

บอลลูนพุกาม

travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา * บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel_bird

U Bein Bridge Mandalay

Culture and History of Myanmar Tour
Mandalay - Bagan 5 Days/4 Nights 

Day 1:   Arrival Mandalay

Day 2:   Mandalay – Bagan

Day 3:   Bagan

Day 4: Bagan – Mandalay

Day 5: Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1: Arrival Mandalay
Welcome by (your English speaking guide/ or other language guide at your request) and transfer to Mandalay for the sightseeing around Mandalay; Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops. Then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and sunset from Mandalay Hill.
Overnight in Mandalay.

 

Day 2:  Mandalay – Bagan
After breakfast, check out hotel and a van will pick you up for your trip to Bagan. Transfer to your hotel and a car will wait you to visit Bagan; Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Lacquaware workshop at Myinkabar village and sunset from Pyathatgyhi pagoda. Overnight in Bagan.

 

Day 3: Bagan 
After breakfast, visit the rest sites of Bagan by E Bike. Sunset from Shwe San Daw pagoda. Overnight in Bagan.

 

Day 4: Bagan – Mandalay
After breakfast, a car will pick you up from your hotel and drive to Mandalay in the morning. Arrive your hotel in Mandalay in the afternoon, check-in hotel and a car will wait you to transfer to jetty to take one hour boat ride to Mingun. Visit Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay. Overnight in Mandalay.
 

Day 5: Mandalay – Departure 
Breakfast at your hotel and visit Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Sunset on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then, continue to Mahagandayone monastery (the biggest Buddhist learning centre in Mandalay).Transfer to Mandalay International airport for your departure flight…

 

Hotels, 3***

Mandalay      Hotel Apex Mandalay or similar hotels          Superior Room

Website: http://www.hotelapexmandalay.com/

 

 

Tour Price

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 670 twin/double/triple sharing basis
4 Persons USD 550 twin/double/triple sharing basis
6 Persons USD 480 twin/double/triple sharing basis
10 Persons USD 430 twin/double/triple sharing basis
              

 

Services Inclusion:

1. Transfers and visits with private air-conditioned car (as mentioned in our itinerary

2. Accommodation with Breakfast at hotel

3. Thai speaking guide

4. All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

5. Meals (Lunch & Dinner)

6. Mingun Boat Excursion

8. Drinking water and snow towels during sightseeing

9. Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

1. The services we did not mentioned in our itinerary

2. Drinks during meals (except water)

3. International Air tickets

4. Travel Insurance

5. Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

travel_bird

 • contact us travel myanmar