Mandalay – Ava – Mingun – Amarapura 3 Days/ 2 Nights : มัณฑะเลย์ – อังวะ – อมระปุระ – 3 วัน 2 คืน


มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1:   เดินทางถึงมัณฑะเลย์

วันที่ 2:  มัณฑะเลย์  – อังวะ – มิงกุน

วันที่ 3: มัณฑะเลย์  – อมรปุระ – ส่งท่านที่สนามบิน

 

Itinerary in Details

วันที่ 1:  เดินทางถึงมัณฑะเลย์

● ไกด์ไทยรอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

● นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ เมืองมัณฑะเลย์

● ชมแหล่งผลิตพระพุทธรูปหินอ่อนและแหล่งผลิตทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์

● นำท่านเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์

● วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

● วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

● วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวงแห่งมัณฑะเลย์ ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า

● นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา

--- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---

travel mandalay

travel_bird


วันที่ 2:  มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – อังวะ – มิงกุน

รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเวลา 4.00 น. เพื่อเดินทางไปนมัสการและชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (กรณีต้องการร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหายมัยมุนี มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD25/ท่าน)
ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งพม่า

-- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม --

 

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางสู่อังวะ

● นั่งรถม้าย้อนอดีต ชมบรรยากาศโดยรอบของราชธานีอังวะ

● ชมความงดงามของวัดบากะยะ (Bagaya Monastery) ตัวอาคารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง ใช้เสาไม้สักถึง 267 ต้น ทวารบาล ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการแกะสลักลวดลายงดงามตามศิลปะพม่า ปัจจุบันได้มีการทาน้ำมันสีดำเพื่อช่วยรักษาเนื้อไม้

● ชม มหาอองมเยบอนซาน (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery) ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างเลียนแบบอาคารเครื่องไม้ตามแบบศิลปะพม่า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์อลองพญาที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

● ชมหอคอยอังวะ (Nan Myint Watch Tower) หอสังเกตุการณ์แห่งราชธานีอังวะ เดิมสูงเกือบ 30 เมตร ปัจจุบันหอคอยดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จึงมีลักษณะเอียงเล็กน้อย

--- เดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์ ---

ช่วงบ่าย

● ชม เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ” จากซากเจดีย์ที่หลงเหลืออยู่ได้มีการคำนวณว่า หากเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันถือได้ว่าเจดีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

● ชมระฆังมิงกุน (Mingun Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หล่อด้วยสำริดหนักถึง 90 ตัน สร้างในปี 1808 ปัจจุบันถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ ที่ยังใช้งานได้และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลก

● ชมเจดีย์เมียะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก จึงได้ชื่อว่า  "ทัชมาฮาลแห่งพม่า เจดีย์ดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล มีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

--- เดินทางกลับตัวเมืองมัณฑะเลย์ ---

Mingun Bell

travel_bird
 

วันที่ 3: มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● เดินทางสู่อมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ

● วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป

● สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ

--- นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ ---

 

Hotels, 3***

Mandalay      Hotel Yadanarbon Mandalay or similar hotels             Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/ 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 12,070 บาท twin/double sharing
เดินทาง 4 ท่าน 8,840 บาท twin/double sharing
เดินทาง 6 ท่าน 8,330 บาท twin/double sharing
เดินทาง 8 ท่าน 7,820 บาท twin/double sharing
เดินทาง 10 ท่าน 7,310 บาท twin/double sharing
เดินทาง 16 ท่าน 6,630 บาท twin/double sharing

 

ราคานี้รวม

 1. รถยนต์
 2. ไกด์ไทย 1 คน
 3. ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 4. อาหารพื้นเมืองพม่า (อาหารกลางวัน 2 มือ, อาหารเย็น 1 มื้อ)
 5. ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 6. น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 7. ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 2. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 3. ประกันการเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 5. ทิปไกด์และคนขับ

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

 

** ในกรณีที่ต้องการเดินทางมากกว่า 6 คน หรือต้องการจัดเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

 

travel bird myanmar

travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel_bird

Culture and History of Myanmar Tour 3 Days/2 Nights

Day 1:   Arrival Mandalay

Day 2:   Mandalay – Ava – Mingun

Day 3: Mandalay – Amarapura – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay
Welcome by (your English speaking guide/ or other language guide at your request) and transfer to Mandalay for the sightseeing around Mandalay; Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops. Then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and sunset from Mandalay Hill. 
Overnight in Mandalay.

 

Day 2:  Mandalay – Face Washing Ceremony – Ava – Mingun

In early morning, your English speaking guide will pick you up and transfer to Mahamuni pagoda for face washing ceremony. Breakfast at your hotel and transfer to the jetty of Ava. Take a ferry boat to the former capital of Ava era. Visit Ava by horse cart such as Mae Nu Oak Kyaung (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery), Bagaya monastery, Nan Myint watch tower. Then take the ferry boat back to return to Mandalay.

In the afternoon, check-in hotel and a car will wait you to transfer to jetty to take one hour boat ride to Mingun. Visit Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay. Overnight in Mandalay.
 

Day 3: Mandalay –Amarapura – Departure 
Breakfast at your hotel and visit Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Sunset on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then, continue to Mahagandayone monastery (the biggest Buddhist learning centre in Mandalay).Transfer to Mandalay International airport for your departure flight…

 

Hotels, 3***

Mandalay      Hotel Yadanarbon Mandalay or similar hotels             Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

 

Tour Price   

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 355 twin/double sharing
4 Persons USD 260 twin/double sharing
6 Persons USD 245 twin/double sharing
8 Persons USD 230 twin/double sharing
10 Persons USD 215 twin/double sharing
16 Persons USD 195 twin/double sharing

                  

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car

Accommodation with Breakfast at hotel

Meals (2 Lunches & 2 Dinnera)

Thai speaking regional guide

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Van tickets (sharing) for Mandalay-Bagan and Bagan-Mandalay

Mingun Boat Excursion

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 • contact us for travel myanmar