Luxury Tours Mandalay and Bagan 4 Days/ 3 Nights : ● มัณฑะเลย์ – พุกาม ● 4วัน – 3คืน ● พัก 5 ดาว ● High Tea Mercure Mandalay Hill Resort

Mandalay Palace

High-end and Cultural Tour in Mandalay and Bagan  

มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน (พักโรงแรม 5 ดาว)

Type: Luxury Tour

เดินทาง 2 - 4 ท่าน

Activities: จิบชายามบ่ายที่ Mandalay Hill Resort, ทานอาหารกลางวันที่ Thiripyitsaya Sanctuary Resort with River View (พุกาม), นั่งรถม้าชมความงามของพุกามยามเย็น, ดูพระอาทิตย์ตกดินและทานอาหารค่ำที่ Bagan Viewing Tower, นั่งรถม้าเที่ยวอังวะ, ล่องอิระวดีชมเจดีย์มิงกุนด้วยเรือส่วนตัว, นั่งเกวียนชมวิถีชีวิตของชุมชนมิงกุน, ทานอาหารค่ำที่ Mandalay Hill Resort Restaurant

 

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1:  เดินทางถึงมัณฑะเลย์

 • ไกด์ไทยรอรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์
 • นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์
 • กราบนมัสการพระมหามัยมุนี
 • ชมความงามของพระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • จิบชายามบ่ายที่ Mercure Mandalay Hill Resort.
 • นำท่านชมวิหารชเวนันดอร์, วัดกุโสดอ และชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขามัณฑะเลย์
 • ทานอาหารเย็นที่ร้าน Tom Yam Kong  
 • นำท่านสู่ที่พัก Mandalay Hill Resort

 

Day 2: มัณฑะเลย์ - พุกาม เดินทางไฟลท์เช้า

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรมหรืออาหารกล่องระหว่างเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์
 • เดินทาางถึงพุกามช่วงสาย
 • ชมตลาดท้องถิ่นเญ่าว์อู (Nyaung U market) เป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ของพุกาม มีสินค้าพื้นเมืองมากมาย ตั้งแต่ผักสด ผลไม้ ดอกไม้ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและทานาคา ที่นึ่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้ายังคงใช้ตาชั่งแบบโบราณ เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าประทับใจซึ่งแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน
 • เดินทางสู่เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ถือเป็น 1 ใน 5 ปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก)
 • วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ได้รับการยกย่องว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดีย์เล็กๆ ที่อยู่รอบวัด ลายปูนปั้นบริเวณฐาน รวมถึงกำแพงด้านนอก
 • อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกามมีความสูง 5 ชั้น มีบันไดและทางเดินในผนังติดต่อถึงกันตลอด คล้ายกับทางเดินในผนังที่วิหารวัดศรีชุม เมืองเก่าสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการก่อสร้างวิหาร ปัจจุบันไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชั้นบน
 • ทานอาหารกลางวันที่ Thiripyitsaya Sanctuary Resort
  Lunch at Thiripyitsaya Sanctuary Resort
 • นำท่านกลับที่พัก
 • ชมความงามของพุกามยามเย็นด้วยรถม้า ไปยัง ธรรมยางจี สุลามนิ ชเวสันดอร์
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินและทานอาหารค่ำที่ Bagan Viewing Tower
 • นำท่านกลับที่พัก Aureum Palace Hotel, Bagan

Bagan Viewing Tower

Day 3: พุกาม - มัณฑะเลย์ เดินทางกลับมัณฑะเลย์ไฟลท์เช้า

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ส่งท่านที่สนามบินเญ่าว์อู เพื่อเดินทางกลับมัณฑะเลย์.
 • เดินทางสู่อังวะ นังรถม้าเพื่อชมบรรยากาศเมืองเก่าอังวะ 
 • ชมความงดงามของวัดบากะยะ (Bagaya Monastery) ตัวอาคารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง ใช้เสาไม้สักถึง 267 ต้น ทวารบาล ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการแกะสลักลวดลายงดงามตามศิลปะพม่า ปัจจุบันได้มีการทาน้ำมันสีดำเพื่อช่วยรักษาเนื้อไม้
 • ชม มหาอองมเยบอนซาน (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery) ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างเลียนแบบอาคารเครื่องไม้ตามแบบศิลปะพม่า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์อลองพญาที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
 • ชมหอคอยอังวะ (Nan Myint Watch Tower) หอสังเกตุการณ์แห่งราชธานีอังวะ เดิมสูงเกือบ 30 เมตร ปัจจุบันหอคอยดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จึงมีลักษณะเอียงเล็กน้อย
 • นั่งเรือกลับมายังมัณฑะเลย์ ทานอาหารกลางวันที่ at Ko’s Kitchen
 • ช่วงบ่าย นำท่านเช็คอินที่โรงแรม
 • เดินทางต่อไปยังท่าเรือมิงกุน นั่งเรื่องส่วนตัวประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นเปลี่ยนใช้เกวียนชมสถานที่ต่างๆ รอบเจดีย์มิงกุน ได้แก่
 • เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ” จากซากเจดีย์ที่หลงเหลืออยู่ได้มีการคำนวณว่า หากเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันถือได้ว่าเจดีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ระฆังมิงกุน (Mingun Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หล่อด้วยสำริดหนักถึง 90 ตัน สร้างในปี 1808 ปัจจุบันถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ ที่ยังใช้งานได้และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลก
 • เจดีย์เมียะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก จึงได้ชื่อว่า  "ทัชมาฮาลแห่งพม่า เจดีย์ดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล มีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ
 • นำท่านกลับสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ ทานอาหารเย็นที่ Mandalay Hill Resort

 

Day 4: มัณทะเลย์ - อมรปุระ - ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์

 • ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่อมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ
 • วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป
 • สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ
 • ส่งท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ 

Hotels, 5*****

Mandalay      Mercure Mandalay Hill Resort       Superior Room

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A3M8-mercure-mandalay-hill-resort/index.shtml

 

Bagan Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

 

Tour Price
ราคาทัวร์ / ท่าน  

เดินทาง 2 ท่าน ราคาท่านละ 41,500 บาท (twin/double sharing)

เดินทาง 4 ท่าน ราคาท่านละ 34,500 บาท (twin/double sharing)

 

ราคานี้รวม:

 • รถยนต์/ รถตู้
 • ไกด์ไทย 1 คน
 • ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • Hi Tea at Mandalay Hill Resort
 • รถม้าที่พุกามและอังวะ 
 • เกวียนมิงกุน
 • เรือส่วนตัวมิงกุน
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม:

 • รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

 

travel bird myanmar

Mingun Mandalay MyanmarMingun Mandalay Myanmar

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

High-end and Cultural Tour in Mandalay and Bagan  

Type: Luxury Tour

Pax: 2 – 4 Pax

Activities: High Tea at Mandalay Hill Resort, Lunch at Thiripyitsaya Sanctuary Resort with River View, Evening horse cart ride among the temples in Bagan, Sunset and dinner from Bagan Viewing Tower, Visit by horse cart in Ava, Private Cruise for Mingun excursion, Bullock cart ride in Mingun, Dinner at Mandalay Hill Resort Restaurant

 

Itinerary in Details
Day 1:  Arrival Mandalay

Welcome by your Thai speaking guide and transfer to Mandalay for the sightseeing around Mandalay; Mahamuni Buddha Image, Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar).

Check-in and Hi-tea at Mercure Mandalay Hill Resort.

Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), and sunset from Mandalay Hill. Dinner at Tom Yam Kong Restaurant.
Overnight in Mandalay Hill Resort.

 

Day 2: Mandalay – Bagan (By Morning Flight)

International Buffet Breakfast at hotel (Or take away box). Transfer to Mandalay domestic airport. Fly to Bagan. Arrive Bagan and visit Nyaung U Market, Shwezigon pagoda, Htilominlo pagoda, Ananda Pagoda, Thatbyinnyu pagoda. Lunch at Thiripyitsaya Sanctuary Resort with River View. Check-in hotel and leisure. Visit by horse cart to Dammayangyi Temple, Sulamani Temple, Shwesandaw Temple. Sunset and dinner from Bagan Viewing Tower.

Transfer to your hotel and overnight at Aureum Palace Hotel, Bagan. 

 

Day 3: Bagan – Mandalay (By Morning Flight)

Breakfast at Hotel. Transfer to Bagan airport and fly back to Mandalay. Arrive Mandalay and take a ferry boat to the former capital of Ava era. Visit Ava by horse cart such as Mae Nu Oak Kyaung (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery), Bagaya monastery, Nan Myint watch tower. Then take the ferry boat back to return to Mandalay. Lunch at Ko’s Kitchen.

In the afternoon, check-in hotel and a car will wait you to transfer to jetty to take one hour boat ride to Mingun by private Cruise. Visit Mingun by bullock cart such as Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay.

Dinner and Overnight in Mandalay Hill Resort.

 

Day 4: Mandalay –Amarapura – Departure 
Breakfast at your hotel and visit Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Visit U Bein Bridge with Taung Tha Man Lake View. Then, continue to Mahagandayone monastery (the biggest Buddhist learning centre in Mandalay).Lunch at local restaurant. Transfer to Mandalay International airport for your departure flight…

 

Hotels, 5*****

Mandalay      Mercure Mandalay Hill Resort       Superior Room

Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A3M8-mercure-mandalay-hill-resort/index.shtml

 

Bagan Aureum Palace Hotel                  Deluxe Room

Website: https://www.aureumpalacehotelandresortbagan.com/

 

Tour Price                     

Based on 2 Pax              USD 1,210 per person (twin/double sharing)

Based on 4 Pax              USD 1,005 per person (twin/double sharing)

 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car

Accommodation with Breakfast at hotel

Thai/English speaking regional guide

Domestic flights (Mandalay-Bagan, Bagan-Mandalay)

Meals (Lunches & Dinner)

Hi Tea at Mandalay Hill Resort

Horse Cart Riding in Bagan and Ava

Bullock cart riding in Mingun

Mingun Boat Excursion

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services which we did not mentioned in our itinerary

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, Phone calls from hotel, drinks, etc)

 

 • contact us travel myanmar