Mandalay – Ava – Mingun – Bagan – Pyion Oo Lwin 7 Days / 6 Nights : มัณฑะเลย์ – อังวะ – มิงกุน – พุกาม – พยินอูลวิน 7 วัน 6 คืน

TravelBird Myanmar

visit bagan

มัณฑะเลย์ - พุกาม 7 วัน - 6 คืน  

Plan B: 7 วัน – 6 คืน

วันที่ 1: รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ - อมรปุระ

วันที่ 2: มัณฑะเลย์ – อังวะ – มิงกุน - มัณฑะเลย์

วันที่ 3: มัณฑะเลย์ – พุกาม

วันที่ 4: พุกาม

วันที่ 5: พุกาม – มัณฑะเลย์

วันที่ 6: มัณฑะเลย์ – สะพานก๊อกเต๊ก – พินอูลวิน – มัณฑะเลย์

วันที่ 7: มัณฑะเลย์ – ส่งท่านที่สนามบิน
travel_bird

01-1trip

02

รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1:  รับท่าน ณ สนามบินมัณฑะเลย์ – อมรปุระ

เจ้าหน้าที่ของเรารอต้อนรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์

● โดยระหว่างทาง จะนำท่านแวะชมอมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ

● วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป

● สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ 

● ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ทะเลสาบตองตะมาน (Taung Tha Man Lake)      

--- นำท่านกลับที่พักในตัวเมืองมัณฑะเลย์ ---

travel_bird

09

วันที่ 2: มัณฑะเลย์ – อังวะ – มิงกุน - มัณฑะเลย์

รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเวลา 4.00 น. เพื่อเดินทางไปนมัสการและชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า

● กลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรม

● หลังจากทานอาหารเช้าแล้ว รับท่านที่โรงแรมและนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังราชธานีอังวะ

● นั่งรถม้าย้อนอดีต ชมบรรยากาศโดยรอบของราชธานีอังวะ

● ชมความงดงามของวัดบากะยะ (Bagaya Monastery) ตัวอาคารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง ใช้เสาไม้สักถึง 267 ต้น ทวารบาล ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการแกะสลักลวดลายงดงามตามศิลปะพม่า ปัจจุบันได้มีการทาน้ำมันสีดำเพื่อช่วยรักษาเนื้อไม้

11

● ชม มหาอองมเยบอนซาน (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery) ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างเลียนแบบอาคารเครื่องไม้ตามแบบศิลปะพม่า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์อลองพญาที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

 ชมหอคอยอังวะ (Nan Myint Watch Tower) หอสังเกตุการณ์แห่งราชธานีอังวะ เดิมสูงเกือบ 30 เมตร ปัจจุบันหอคอยดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จึงมีลักษณะเอียงเล็กน้อย

--- เดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์ ---

 

หลังจากทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเจดีย์มิงกุนด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดี จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

03

Mandalay

02

● ชม เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ” จากซากเจดีย์ที่หลงเหลืออยู่ได้มีการคำนวณว่า หากเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันถือได้ว่าเจดีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

● ชมระฆังมิงกุน (Mingun Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หล่อด้วยสำริดหนักถึง 90 ตัน สร้างในปี 1808 ปัจจุบันถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ ใช้งานได้และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลก

● ชมเจดีย์เมียะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก จึงได้ชื่อว่า  "ทัชมาฮาลแห่งพม่า เจดีย์ดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล มีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

--- เดินทางกลับตัวเมืองมัณฑะเลย์ ---

travel_bird

วันที่ 3: มัณฑะเลย์ – พุกาม

หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เจ้าหน้าที่จะรับท่านที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปพุกามโดยรถตู้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รถตู้จะส่งท่านที่โรงงแรมในพุกาม

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมความงดงามแห่งทะเลเจดีย์ยังเมื่องเก่าพุกาม

● วิหารติโลมินโล (Htilominlo Temple) ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ได้รับการยกย่องว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเจดีย์เล็กๆ ที่อยู่รอบวัด ลายปูนปั้นบริเวณฐาน รวมถึงกำแพงด้านนอก

● อนันทเจดีย์ (Ananda Temple) เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”

● วิหารสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เป็น “วิหารที่สูงที่สุด” ในพุกามมีความสูง 5 ชั้น มีบันไดและทางเดินในผนังติดต่อถึงกันตลอด คล้ายกับทางเดินในผนังที่วิหารวัดศรีชุม เมืองเก่าสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการก่อสร้างวิหาร ปัจจุบันไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชั้นบน

● ชมศูนย์หัถกรรมเครื่องเขิน

● วิหารมนูหะ (Manuha Pagoda) สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ เจ้ามอญไร้บัญลังค์ที่ถูกควบคุมตัวอยูในแผ่นดินของผู้อื่น การก่อสร้างแสดงถึงความอึดอัดคับข้องใจของพระองค์โดยก่อสร้างพระพุทธรูปองค์โตแต่ตัววิหารสร้างครอบพอดีกับองค์พระ 

● วัดมะยะเจดีย์ (Myazedi Pagoda) เป็นที่ตั้งของจารึกหลักสำคัญของพม่าสมัยพุกาม เรียกว่า “จารึกมะยะเจดีย์” จากรึกดังกล่าวสลักบนหินทรายแท่งสี่เหลี่ยม 2 หลัก สลักไว้ด้วยสี่ภาษา คือ ปยู  มอญ พม่าสมัยเก่าและบาลี หลักจารึกดังกล่าวมีความสำคัญมากทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพม่า

 ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านกลับที่พัก ---

travel_bird

04

วันที่ 4: ไหว้พระเขี้ยวแก้ว 4 แห่งในพุกาม
ชาวพม่ามีความเชื่อว่าหากท่านขอพรเพียง 1 ข้อ ณ วัดพระเขี้ยวแก้วทั้ง 4 แห่งในพุกาม ภายในครึ่งวัน (เสร็จก่อนเที่ยงวัน) ท่านจะสมปรารถนาในพรนั้นดังที่ตั้งใจ

● รับท่านที่โรงแรมประมาณ 4.00 น. เพื่อนเดินทางไปท่าเรือ ข้ามฝั่งแม่น้ำอิระวดีไปยัง Tant Kyi Village โดยจะใช้เวลานั่งเรือประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเปลี่ยนไปใช้รถขับเคลือน 4 ล้อต่อไปยัง เจดีย์ Tant Kyi Taung Pagoda ที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางฝั่งตะวันตกของเมืองเก่าพุกามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วแห่งที่ 1 ใช้เวลาเดินทางขึ้นเขาประมาณ 35 นาที

ท่านสามารถชมความงามของพุกามยามพระอาทิตย์ขึ้นได้จากอีกฝั่งหนึ่งของอิระวดี หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังพุกามโดยใช้เส้นทางเดิมทั้งรถและเรือ

● เดินทางสู่เจดีย์โลกะนันทะ (Lawka Nandar Pagoda) ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วแห่งที่ 2 เจดีย์นี้ตั้งอยู่ย่านชุมชนริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี ท่านสามารถชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาหารการกินของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีรวมทั้งตลาดเช้าบริเวณหน้าวัดได้อีกด้วย

● นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุกาม ได้แก่ พระเขี้ยวแก้ว พระธาตุกระดูกไหล่และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) จึงเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดแห่งพุกาม

● หลังจากนั้นเดินทางสู่ เจดีย์ Tu Yin Taung Pagoda ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วแห่งที่ 4 เจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขานอกนอกเมืองพุกาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

● ระหว่างทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองพุกาม เราจะพาท่านชมสวนตาลแห่งเมืองพุกาม ท่านสามารถชิมน้ำตาลสดจากแหล่งผลิตโดยตรง ลูกอมน้ำตาลก้อนเล็กๆ ที่ชาวพม่านิยมทานเป็นของหวาน หรือจะทานชาร้อนทานคู่กับละแพะท่ามกลางบรรยากาศสวนตาลก็ได้อรรถรสไปอีกแบบ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมวิธีการทำน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากต้นตาล ตามแบบฉบับของชาวพุกามได้ที่นี่

 

หลังทานอาหารกลางวัน

● เราจะพาท่านกลับมาชมความงานแห่งศิลปะพุกามยามเย็นในย่านเมืองเก่าอีกครั้งเริ่มที่ วัดธรรมยางจี (Dammayangyi Temple) วัดที่ใหญ่ที่สุดในพุกามและชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุลามณี (Sulamani Temple) แล้วปิดท้ายด้วยการชมพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเจดีสูงที่เมืองเก่าพุกาม

--- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---

travel_bird

วันที่ 5: พุกาม – มัณฑะเลย์

หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ เพื่อออกเดินทางจากพุกามไปยังมัณฑะเลย์ด้วยรถตู้

หลังรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ เมืองมัณฑะเลย์
● ชมแหล่งผลิตพระพุทธรูปหินอ่อนและแหล่งผลิตทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์

05

06

07

● นำท่านเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์

● วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

● วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

08

● วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวงแห่งมัณฑะเลย์ ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า

● นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา

--- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---

travel_bird

05

12

วันที่ 6: มันฑะเลย์ สะพานก๊อกเต๊ก พินอูลวิน – มันฑะเลย์

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรง

● รับท่านที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ด้วยรถไฟ ไฮไลท์สำคัญของเส้นทางนี้คือ สะพานก๊อกเต๊ก (Gok Teik Viaduct) สะพานก๊อกเต็กเป็นสะพานรถไฟที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดของประเทศพม่า นอกจากนี้ยังเป็นสะพานที่ครองตำแหน่งสะพานรถไฟที่สูงที่สุดในอาเซียนและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย

● นำท่านนมัสการพระพุทธรูปยังถ้ำน้ำตก Peik Chin Myaung Cave ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุธรูปไว้ภายใน ลักษณะคล้ายเขาวงกต ต้องเดินผ่านม่านน้ำตกเข้าไปจนถึงภายในของถ้ำ ระหว่างทางเดินจะมีพระพุทธรูปมากมายที่ชาวพม่านิยมมากราบสักการะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

● นำท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่วัด Mahar Ant Htoo Kan Thar Buddha Image ก่อนเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองไปพินอูลวิน เมืองตากอากาศที่สำคัญของพม่า อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,070 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

● นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1915 สร้างให้เหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือ สวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ

--- เดินทางกลับที่พักในมัณฑะเลย์ ---

travel_bird

วันที่ 7: มันฑะเลย์ – ส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินมัณฑะเลย์

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทานสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อเดินทางกลับ

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน 

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 26,690 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 4 ท่าน 20,570 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 6 ท่าน 18,700 บาท twin/double sharing basis

 

ราคานี้รวม

 1. รถยนต์
 2. ไกด์ไทย 1 คน
 3. ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 4. อาหารพื้นเมืองพม่า (อาหารกลางวัน 2 มือ, อาหารเย็น 1 มื้อ)
 5. ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 6. น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 7. ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 2. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 3. ประกันการเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 5. ทิปไกด์และคนขับ

 

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

กรุณา Add Line @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

 

travel bird myanmar

ทัวร์พม่า
บอลลูนพุกาม
travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel_bird

Mandalay and Bagan 7 Days /6 Nights 

Day 1:         Arrival Mandalay

Day 2:         Mandalay – Ava – Mingun – Mandalay

Day 3:         Mandalay – Bagan

Day 4:         Bagan

Day 5:         Bagan – Mandalay (4 Tooth Relic of Buddha)

Day 6:         Mandalay – Gok Hteik Bridge – Pyion Oo Lwin – Mandalay

Day 7:         Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay

Welcome by your English speaking guide and transfer to Mandalay. On the way, you can pay visit to Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Sunset on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then transfer to your hotel. Overnight in Mandalay.

 

Day 2: Mandalay – Ava – Mingun – Mandalay (Face Washing Ceremony)
In early morning, your English speaking guide will pick you up and transfer to Mahamuni pagoda for face washing ceremony. Breakfast at your hotel and transfer to the jetty of Ava. Take a ferry boat to the former capital of Ava era. Visit Ava by horse cart such as Mae Nu Oak Kyaung (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery), Bagaya monastery, Nan Myint watch tower. Then take the ferry boat back to return to Mandalay.

In the afternoon, after lunch transfer to jetty to take one hour boat ride to Mingun. Visit Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay. Overnight in Mandalay.

 

Day 3:  Mandalay – Bagan
After breakfast, check out hotel and a van will pick you up for your trip to Bagan. Transfer to your hotel and a car will wait you to visit Bagan in the afternoon; Htilominlo temple, Ananda temple, Thatbyinnyu temple and Lacquaware workshop at Myinkabar village, Manuha pagoda, Myazedi pagoda and sunset from one of the pagodas in Bagan. Overnight in Bagan.

 

Day 4: Bagan (4 Tooth Relics of Buddha)
In early morning, transfer to Ayar jetty and about 45 mins boat ride to Tant Kyi village. Then continue to Tant Kyi Taung pagoda by car (about 35 mins) which is available at the village. Enjoy the Ayarwaddy River view and Bagan temples from Tant Kyi Taung pagoda. Then drive back to the village and boat ride back to Bagan. Proceed to Lawka Nandar pagoda. Shwezigon pagoda and drive to Tu Yin Taung pagoda. After pilgrimage tour to 4 tooth relics of Buddha pagodas before noon, pay visit to toddy palm cottage where you can observe the agrarian life style of local people, tasting toddy palm juice and Myanmar traditional tea leaf salad.

In the afternoon, visit Dammayangyi Temple, Sulamani temple. Sunset from one of the pagodas in Bagan. Overnight in Bagan.

 

Day 5: Bagan – Mandalay
After breakfast, a car will pick you up from your hotel and drive to Mandalay in the morning. Arrive your hotel in Mandalay in the afternoon, check-in hotel and a car will wait you for the sightseeing around Mandalay; Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops. Then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and sunset from Mandalay Hill.
Overnight in Mandalay.

 

Day 6: Mandalay – Gok Teik Viaduct – Pyin Oo Lwin – Mandalay
Breakfast at your hotel and in early morning, drive to Pyin Oo Lwin. Take the train to cross over the Gok Teik Viaduct which is located Pyin Oo Lwin district and Kyaukme district. It was constructed in 1899 and finished in 1900 by Pennysylvania and Maryland Bridge Construction. At the Naung Pain station, drive back to Pyin Oo Lwin and visit Pyin Oo Lwin; Peik Chin Myaung Cave which enshrined with small Buddha images and which is local famous sightseeing, then Mahar Ant Htoo Kan Thar buddha Image, BE waterfall. Then drive to Pyin Oo Lwin downtown and pay visit to famous National Botanical Garden in Pyin Oo Lwin and local market if the time permits. Then drive back to Mandalay. Overnight in hotel in Mandalay.

 

Day 7: Mandalay – Departure 
Breakfast at your hotel and transfer to Mandalay International airport for your departure flight…

 

Hotels, 3***

Mandalay      Hotel Yadanarbon Mandalay or similar hotels          Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

Mandalay      Hotel Yadanarbon Bagan or similar hotels               Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

 

Tour Price    

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 785 twin/double sharing basis
4 Persons USD 605 twin/double sharing basis
6 Persons USD 550 twin/double sharing basis

                 

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car

Accommodation with Breakfast at hotel

Meals (Lunch & Dinner)

Thai speaking regional guide

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Van tickets (sharing) for Mandalay-Bagan, Bagan-Mandalay

Train tickets from (Pyin Oo Lwin to Gok Teik)

Boat Excursion (Mingun, Tant Kyi Taung)

Horse cart and ferry in Ava

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

 

 

travel_bird
 • contact us travel myanmar