Mandalay – Pyin Oo Lwin 5 Days/ 4 Nights : มัณฑะเลย์ – พยินอูลวิน 5 วัน 4 คืน

travel mandalay

เที่ยวกรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ 5 วัน – 4 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)  

travel mandalay

มัณฑะเลย์ 5 วัน - 4 คืน 

Plan A : 5 วัน – 4 คืน 

วันที่ 1: รับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ – อมรปุระ       

วันที่ 2: พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน – มันฑะเลย์         

วันที่ 3: มันฑะเลย์ – อังวะ – สกาย – มันฑะเลย์

วันที่ 4: มันฑะเลย์ – สะพานก๊อกเต๊ก – พินอูลวิน – มันฑะเลย์

วันที่ 5: มันฑะเลย์ – ส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินมัณฑะเลย์ 

travel_bird

รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1:  รับท่าน ณ สนามบินมัณฑะเลย์ – อมรปุระ

เจ้าหน้าที่ของเรารอต้อนรับท่านที่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์

● โดยระหว่างทาง จะนำท่านแวะชมอมรปุระ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวอมรปุระที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบตองตะมานและเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอมรปุระ

● วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน วัดแห่งนี้มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป

● สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สัญจรตามปกติ 

● ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ทะเลสาบตองตะมาน (Taung Tha Man Lake)      

-- นำท่านกลับที่พักในตัวเมืองมัณฑะเลย์ --

travel_bird

 

วันที่ 2: พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน – มันฑะเลย์ 

รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเวลา 4.00 น. เพื่อเดินทางไปนมัสการและชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (กรณีต้องการร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหายมัยมุนี มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD25/ท่าน)
ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งพม่า

-- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม --

นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเจดีย์มิงกุนด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดี จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

04

03

02

● ชม เจดีย์มิงกุน “เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ” จากซากเจดีย์ที่หลงเหลืออยู่ได้มีการคำนวณว่า หากเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันถือได้ว่าเจดีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

● ชมระฆังมิงกุน (Mingun Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า หล่อด้วยสำริดหนักถึง 90 ตัน สร้างในปี 1808 ปัจจุบันถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ ที่ยังใช้งานได้และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลก

● ชมเจดีย์เมียะเต็งดาน (Mya Thein Tan Zedi) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก จึงได้ชื่อว่า  "ทัชมาฮาลแห่งพม่า เจดีย์ดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล มีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

----- เดินทางกลับตัวเมืองมัณฑะเลย์ -----

 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ เมืองมัณฑะเลย์
● ชมแหล่งผลิตพระพุทธรูปหินอ่อนและแหล่งผลิตทองคำเปลวที่มีชื่อเสียงของมัณฑะเลย์

05

● นำท่านเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดทายของพม่าก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยการลอกแบบตามโครงสร้างเดิม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์

06

● วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Monastery) ชมพระวิหารไม้สักทองที่ทำจากเครื่องไม้ทั้งหลัง มีการแกะสลักลวดลายจากไม้สักทองมาประดับตามจุดต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะช่างหลวงชิ้นสุดท้ายของมัณฑะเลย์ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

07

● วัดกุโสดอ (Kuthodaw pagoda) เป็นวัดที่จัดงานสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 เป็นครั้งแรกนอกชมพูทวีป และยังได้มีการจารึกพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่กว่า 700 แผ่น ประดิษฐานไว้ภายในวัดแห่งนี้ วัดกุโสดอจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของหนังสือธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
08

วัดเจ๊าตอคยี (Kyauk Taw Gyi) พระอารามหลวง ชมพระหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า

● นำท่านชมความงามยามพระอาทิตย์อัสดงที่เขามัณฑะเลย์ ซึ่งมีความสูง 240 เมตร บริเวณยอดเขาสามารถชมบรรยากาศโดยรอบของเมืองมันฑะเลย์ได้แบบ 360 องศา

-- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก ---
travel_bird

วันที่ 3: มันฑะเลย์ – อังวะ – สกาย – มันฑะเลย์

หลังรับประทานอาหารเช้า รับท่านที่โรงแรมและนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังราชธานีอังวะ
● นั่งรถม้าย้อนอดีต ชมบรรยากาศโดยรอบของราชธานีอังวะ

09

● ชมความงดงามของวัดบากะยะ (Bagaya Monastery) ตัวอาคารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง ใช้เสาไม้สักถึง 267 ต้น ทวารบาล ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการแกะสลักลวดลายงดงามตามศิลปะพม่า ปัจจุบันได้มีการทาน้ำมันสีดำเพื่อช่วยรักษาเนื้อไม้

11

● ชม มหาอองมเยบอนซาน (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery) ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างเลียนแบบอาคารเครื่องไม้ตามแบบศิลปะพม่า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์อลองพญาที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

● ชมหอคอยอังวะ (Nan Myint Watch Tower) หอสังเกตุการณ์แห่งราชธานีอังวะ เดิมสูงเกือบ 30 เมตร ปัจจุบันหอคอยดังกล่าวได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จึงมีลักษณะเอียงเล็กน้อย

— เดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์ —

 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่เขาสกายน์ (Saggaing Hill)

สกายน์เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนา มีวัด เจดีย์ สถานปฏิบัติธรรมมากมายทั่วทั้งหุบเขา จึงได้รับการขนานามว่า "แผ่นดินทองของพม่า" (Golden Land of Myanmar)

● เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง (Kaung Hmu Taw Pagoda) สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทางระฆังคว่ำแบบสิงหล

● นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน ณ เจดีย์ อูมิน ธอนเซ หรือ วัด 30 ถ้ำ (Umin Thone Se Pagoda) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนจำนวน 45 องค์ มีทางเดินโค้งคู่ไปกับพระพุทธรูป ภายนอกตัวอาคารตกแต่งสวยงาม

● สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ เจดีย์ปนยาชิน บนยอดเขาสกาย์ (Soon Oo Pon Nya Shin Pagoda) จุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางความสวยงามของเจดีย์นับร้อยแห่งหุบเขาสกายน์

— นำท่านกลับโรงแรมที่พัก —

travel_bird

12

วันที่ 4: มันฑะเลย์ – สะพานก๊อกเต๊ก – พินอูลวิน – มันฑะเลย์

หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรง

● รับท่านที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ด้วยรถไฟ ไฮไลท์สำคัญของเส้นทางนี้คือ สะพานก๊อกเต๊ก (Gok Teik Viaduct) สะพานก๊อกเต็กเป็นสะพานรถไฟที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดของประเทศพม่า นอกจากนี้ยังเป็นสะพานที่ครองตำแหน่งสะพานรถไฟที่สูงที่สุดในอาเซียนและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย

● นำท่านนมัสการพระพุทธรูปยังถ้ำน้ำตก Peik Chin Myaung Cave ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุธรูปไว้ภายใน ลักษณะคล้ายเขาวงกต ต้องเดินผ่านม่านน้ำตกเข้าไปจนถึงภายในของถ้ำ ระหว่างทางเดินจะมีพระพุทธรูปมากมายที่ชาวพม่านิยมมากราบสักการะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

● นำท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่วัด Mahar Ant Htoo Kan Thar Buddha Image ก่อนเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองไปพินอูลวิน เมืองตากอากาศที่สำคัญของพม่า พินอูลวินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,070 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

● นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1915 โดยสร้างให้เหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือ สวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ

— เดินทางกลับที่พักในมัณฑะเลย์ —

travel_bird

วันที่ 5: มันฑะเลย์ – ส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินมัณฑะเลย์

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทานสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อเดินทางกลับ 

Tour Price

ราคาทัวร์ / ท่าน

จำนวนผู้เดินทาง / ท่าน ราคาทัวร์ / ท่าน ประเภทห้องพัก
เดินทาง 2 ท่าน 21,000 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 4 ท่าน 15,500 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 6 ท่าน 13,500 บาท twin/double sharing basis
เดินทาง 10 ท่าน 12,600 บาท twin/double sharing basis

ราคานี้รวม

 1. รถยนต์  
 2. ไกด์ไทย 1 คน
 3. ที่พักพร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
 4. อาหารพื้นเมืองพม่า (อาหารกลางวัน 2 มือ, อาหารเย็น 1 มื้อ)
 5. ค่าทำเนียมเข้าชมสถามนที่ต่างๆ ทุกที่
 6. น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 7. ภาษี และ Service Charges

 

ราคานี้ไม่รวม

 1. รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น
 2. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 3. ประกันการเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 5. ทิปไกด์และคนขับ

Add Line ตรงนี้ได้เลยค่ะ

@travelbird

 

** ในกรณีที่ต้องการเดินทางมากกว่า 6 คน หรือต้องการจัดเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง

กรุณา Add Line : @travelbird หรือ Scan ด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ยินดีให้บริการ

 

travel bird myanmar

travel_bird

เที่ยวพม่าปรึกษาเรา 

* บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญพื้นที่และเข้าใจพื้นที่เป็นพิเศษ

* รับจัดไพรเวททัวร์ เที่ยวกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ หรือคนพิเศษของคุณ

* คุณสามารถจัดตารางท่องเที่ยวได้เองตามต้องการ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ

* เที่ยวและชื่นชมบรรยากาศตามแบบฉบับของคุณ เพราะเป็นไพรเวททัวร์

* ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มค่าที่สุด เพราะเราเป็นบริษัททัวร์ในพื้นที่ 

 

travel myanmar

travel_bird

Mandalay 5 Days – 4 Nights  

Day 1:         Arrival Mandalay

Day 2:         Mandalay – Face Washing Ceremony – Mingun – Mandalay

Day 3:         Mandalay – Ava – Saggaing – Mandalay

Day 4:         Mandalay – Gok Teik Viaduct – Pyin Oo Lwin – Mandalay

Day 5:         Mandalay – Departure

 

Itinerary in Details

Day 1:  Arrival Mandalay

Welcome by your English speaking guide and transfer to Mandalay. On the way, you can pay visit to Amarapura, an ancient royal city; silk weaving and U Bein bridge which is the longest wooden bridge in the world. Sunset on U Bein bridge with Taung Tha Man Lake View. Then transfer to your hotel. Overnight in Mandalay.

 

Day 2:  – Mandalay – Face Washing Ceremony – Mingun – Mandalay
In early morning, your English speaking guide will pick you up and transfer to Mahamuni pagoda for face washing ceremony. After breakfast, transfer to jetty to take one hour boat ride to Mingun. Visit Mingun Bell (Myanmar largest ringing bell), Phahtotawgyi (unfinished giant pagoda) and Mya Thein Tan Zedi. Return to Mandalay. In the afternoon,visit the sightseeing around Mandalay; Mahamuni Buddha Image, marble carving and gold leaf beating workshops. Then Mandalay Palace (the palace of the last kingdom of Myanmar), Shwenandaw monastery (Golden Palace Monastery), Kuthodaw pagoda (Maharlawka Marazein Pagoda), Kyauk Taw Gyi Pagoda and sunset from Mandalay Hill.
Overnight in Mandalay.

 

Day 3: Mandalay – Ava – Saggaing – Mandalay
Breakfast at your hotel and transfer to Ava jetty. Take a ferry boat to the former capital of Ava era. Visit Ava by horse cart such as Mae Nu Oak Kyaung (Mahar Aung Myay Bone Zan Monastery), Bagaya monastery, Nan Myint watch tower. Then take the ferry boat back to return to Mandalay.

In the afternoon, visit Saggaing hill, Swan Oo Pon Nya Shin pagoda, Umin Thone Se pagoda and Kaung Hmu Taw pagoda. Overnight in Mandalay.

 

Day 4: Mandalay – Gok Teik Viaduct – Pyin Oo Lwin – Mandalay
Breakfast at your hotel and in early morning, drive to Pyin Oo Lwin. Take the train to cross over the Gok Teik Viaduct which is located Pyin Oo Lwin district and Kyaukme district. It was constructed in 1899 and finished in 1900 by Pennysylvania and Maryland Bridge Construction. At the Naung Pain station, drive back to Pyin Oo Lwin and visit Pyin Oo Lwin; Peik Chin Myaung Cave which enshrined with small Buddha images and which is local famous sightseeing, then Mahar Ant Htoo Kan Thar buddha Image, BE waterfall. Then drive to Pyin Oo Lwin downtown and pay visit to famous National Botanical Garden in Pyin Oo Lwin and local market if the time permits. Then drive back to Mandalay. Overnight in hotel in Mandalay.

 

Day 5: Mandalay – Departure 
Breakfast at your hotel and transfer to Mandalay International airport for your departure flight…


Hotels, 3**

Mandalay      Hotel Yadanarbon Mandalay or similar hotels          Superior Room

Website: http://hotelyadanarbonmandalay.com/

 

Tour Price    

Based on/ Persons Tour Price/ per person Room Types
2 Persons USD 590 twin/double sharing basis
4 Persons USD 455 twin/double sharing basis
6 Persons USD 395 twin/double sharing basis
10 Persons USD 370 twin/double sharing basis
      

     

Services Inclusion:

Transfers and visits with air-conditioned car 

Accommodation with Breakfast at hotel

Meals (Lunch & Dinner)

Thai speaking regional guide

All entrance fee, zone fee for the places mentioned in the itinerary

Mingun Boat Excursion

Horse cart and ferry in Ava

Train tickets from (Pyin Oo Lwin to Gok Teik)

Drinking water and snow towels during sightseeing

Service charges and government tax

 

Services Exclusion:

The services we did not mentioned in our itinerary

International Air tickets

Travel Insurance

Personal Expenses (laundry, ph call from hotel, drinks, etc)

Customized-Tour    

 bookning

 • contact us travel myanmar
travel_bird