พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)


สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ เจดีย์ชเวดากอง ที่คนไทยส่วนใหญ่คงเคยได้ยิน หากได้ไปเที่ยวพม่า เจดีย์แห่งนี้ก็ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกๆที่คนไทยอยากไปไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล เพราะเป็นเจดีย์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และชาวพุทธ วันนี้เรามาดูประวัติของเจดีย์แห่งนี้กัน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
4 เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่ง ลุ่มน้ําอิระวดี เจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดา กองมีทองคําโอบหุ้มอยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับ ประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5 ,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จํานวน มาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจก ทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือ การกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้ง มวล บ้างนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษิณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสง ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น สถานที่สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน ออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์

หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) ซึ่งวันเกิดและสัตว์สัญลักษณ์ มีดังนี้

วันเกิดอาทิตย์ ครุฑ | จันทร์ เสือ | อังคาร สิงห์ | พุธช้างมีงา | พุธกลางคืน ช้างไม่มีงา | พฤหัสบดี หนูหางยาว | ศุกร์ หนูหางสั้น | เสาร์ พญานาค

หากใครได้มีโอกาศไปย่างกุ้งก็ควนไปไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับ

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


ทริปเพื่อไปไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

yangon tour

เจดีย์ชเวดากอง

 

เจดีย์ชเวดากอง

 

เจดีย์ชเวดากอง